Kilshanny

Nov 10, 2010

Church of Saint Augustine, Kilshanny

Vigil Mass Saturday 7.00pm

go to map location